تحلیل بازار و فروش محصول

تیم مشاوره شرکت سیمرکو، برای مشتریانی که محصول نهایی خود را تولید کرده‌اند، مشاوره‌هایی را در زمینه فروش و بازاریابی محصول ارائه می‌دهد تا بتوانند استراتژی‌ها فروش خود را برای کسب مزیت رقابتی و تثبیت جایگاه در بازار، تنظیم کنند.

وارد شدن به حوزه تولید مواد غذایی به ویژه برای افرادی که به تازگی پای به این عرصه می‌گذارند احتمالا با چالش‌هایی همراه خواهد بود. به‌عنوان مثال در مورد تولید رب گوجه، مسائلی از قبیل چگونگی تامین مواد اولیه و یا تهیه موادی نظیر قوطی یا درب قوطی باید به صورت یک برنامه زمان بندی شده از قبل مشخص شده باشد. یا در مواردی که صادارات محصول رب گوجه فرنگی مورد نظر باشد، آشنایی با استانداردهای کیفیت محصول در کشور هدف الزامی است. از این رو، با توجه به همه این مواردی که ممکن است پیش روی یک تولیدکننده مواد غذایی قرار داشته باشد، ارائه مشاوره به ویژه در مراحل اولیه تولید امری الزامی به نظر می‌رسد.

تحلیل بازار یکی از مهم‌ترین مراحلی است که باید در مراحل پیش امکان‌سنجی و حتی قبل از اقداماتی نظیر تهیه نقشه‌های اجرایی و یا طرح توجیهی انجام شود. تحلیل بازار در مرحل پیش امکان‌سنجی از دوجنبه زیر حائز اهمیت است:

  • تحلیل بازار می‌تواند نشان دهد که اساسا شروع یک کسب وکار می‌تواند آورده اقتصادی مثبت داشته باشد یا خیر. در صورتیکه که جواب این سوال، منفی باشد، منطقی ترین راه حل متوقف کردن چنین ایده سرمایه‌گذاری خواهد بود.
  • تحلیل بازار از این حیث می‌تواند مفید باشد که در صورت مثبت بودن بازخوردهای حاصل از مطالعه و تصمیم‌گیری بر شروع کار، شناخت خوبی از بازار و پتانسیل‌های موجود در آن به دست آمده است. بنابراین در صورتی که کسب و کار شروع شود، تا حدود زیادی از هزینه‌های مربوط به شناخت بازار در همین مرحله انجام شده است.