راه‌اندازی خط تولید

نصب ماشین‌آلات و راه‌اندازی خط تولید

راه‌اندازی خط تولید در فاز سوم اجرای کارخانه و پس از انجام فازهای اجرای تاسیسات و ساخت ماشین‌آلات، انجام می‌شود. ماشین‌آلات خط تولید با توجه به نقشه‌های جانمایی در محل مناسب قرار گرفته و پس از متصل شدن به لوله‌‌ها و تاسیسات موردنیاز، راه‌اندازی می‌شوند. تیم فنی سیمرکو در مرحله راه‌اندازی خط تولید، با در نظر گرفتن الزامات مورد نیاز برای تاسیسات نظیر فشار هوا، بخار آب و سپس با کنترل همه موارد فنی و ایمنی، اقدام به راه‌اندازی خط تولید در محل کارخانه مشتری می‌نماید.

فاز سه پروژه

  • جانمایی و نصب ماشین‌آلات
  • کنترل الزامات فنی و ایمنی
  • راه‌اندازی خط تولید
  • تولید آزمایشی محصول

تولید آزمایشی محصول به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خدمات گروه صنعتی سیمرکو در پایان مرحله راه‌اندازی خط تولید انجام می‌شود. در این مرحله، محصول مورد نظر مشتری یک بار به‌صورت آزمایشی تولید شده تا ضمن اطمینان از عملکرد صحیح خط تولید، کیفیت محصول نیز مطابق با فرمولاسیون‌های پیشنهادی سیمرکو، سنجیده شود.